Kto w Polsce ma prawo do wykonywania zawodu podologa?

Autor: Dorota Szafarowska

W ostatnim czasie została wprowadzona istotna zmiana dotycząca zawodu podologa. Co te zmiany oznaczają dla osób, które chcą rozpocząć swoją karierę lub już pracują jako podolodzy?

More...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r do Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego został oficjalnie dopisany zawód Podolog o symbolu cyfrowym 323014. Oznacza to, że od 1 września 2021 r. szkoły policealne zdobyły uprawnienia do kształcenia w zawodzie podologa w systemie dziennym i zaocznym.

Decyzja ta została poprzedzona eksperymentem pedagogicznym, polegającym na prowadzeniu kształcenia w zawodzie podolog w Szkole Policealnej nr 1 im. Matki Ewy w Bytomiu na który 19 lutego 2018 r. wyraził zgodę Minister Edukacji i Nauki. Na podstawie eksperymentu przyporządkował zawód podologa do branży fryzjersko-kosmetycznej, ponieważ uznał, że zakres kształcenia zbliżony jest zabiegom pielęgnacyjnym i kosmetycznym i w związku z tym nie może być uznany jako zawód medyczny.

W zawodzie podologa została wyodrębniona tylko jedna kwalifikacja, którą jest "świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych o symbolu kFRK.05". Aby ją uzyskać, każdy uczeń po odbyciu 2-letniego kształcenia w szkole policealnej, będzie musiał zdać egzamin państwowy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Pierwszy egzamin zawodowy po wprowadzonych zmianach zostanie przeprowadzony latem 2023 r. Będzie składał się z dwóch części:

  • część pisemna (zdalnie)– trwająca 60 minut. Na egzaminie będzie zadane 40 pytań z czterema odpowiedziami do wyboru. Tylko jedna będzie poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
  • część praktyczna – trwająca 120 minut. W części praktycznej osoba egzaminowana będzie musiała wykonać zadanie praktyczne, którego rezultatem może być wyrób, usługa i dokumentacja. Zadania praktyczne zdający będzie musiał wykonać na fantomie.

Ocena wykonania zadania będzie przeprowadzana zgodnie z zasadami oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, tak jak odbywa się to w przypadku matur. W przypadku części teoretycznej zalicza 50% poprawnych odpowiedzi, natomiast w przypadku egzaminu praktycznego 75% poprawnie wykonanych zadań.

Osoba, która nie zaliczy egzaminu, nie uzyska kwalifikacji zawodowej. Będzie miała natomiast możliwość przystąpienia ponownie do egzaminu w kolejnych sesjach.

Uprawnienia podologa

Rozporządzenie Ministra w sprawie zawodu podologa na poziomie policealnej 2 letniej szkoły określa, że podolog nie jest zawodem medycznym. W związku z tym nie ma uprawnień do leczenia pacjentów, przerywania ciągłości skóry (wykonywanie zabiegów krwawych) natomiast minister zaznacza, iż może wspomagać leczenie, wykonywać zabiegi na zlecenie lekarza, edukować pacjentów, rozpoznawać schorzenia, przeprowadzać terapie wspomagające leczenie, wykonywać zabiegi podologiczno higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktyczne na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniam stóp, wykonywać zabiegi podologiczno lecznicze oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia, wykonywać zabiegi podologiczne profilaktyczno-lecznicze na stopach u osób chorujących na cukrzycę, rozpoznawać zmiany patologiczne i pielęgnować stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki, samodzielnie rozpoznawać zmiany patologiczne w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyny, dobierając odpowiednie procedury terapeutyczne dla określonego pacjenta.

Wyodrębnione uprawnienia pozwalają zatem na współpracę podologa z lekarzami różnych specjalności m.in.: diabetologiem, ortopedą, chirurgiem, dermatologiem oraz na zdobycie przez podologów pracy nie tylko w gabinetach kosmetycznych, spa i wellness ale również w klinikach stopy cukrzycowej, w poradniach i gabinetach rehabilitacyjno ortopedycznych, w klinikach medycznych, sanatoriach, centrach rehabilitacyjnych, poradniach diabetologicznych, zakładach pięlęgnacyjno-opiekuńczych itp.

Jak wprowadzone rozporządzenie wpływa na dotychczasową pracę podologów?


Wprowadzenie zawodu podologa do systemu oświaty wywołało sporo niepokoju u osób, które od wielu lat kształciły się zawodowo w tym obszarze, kończąc wiele kursów i szkoleń, zdobywały doświadczenie podczas wykonywania swojej pracy. Z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki jasno wynika, iż zawód podolog nie jest zawodem regulowanym (tak jak zawody medyczne np.: lekarz) w związku z tym wszystkie osoby, które ukończyły we wcześniejszych latach kursy, szkolenia podologiczne mogą te usługi świadczyć, jednak muszą liczyć się z tym, że formalnie nie mają zawodu podologa.

Nasuwa mi się też pytanie o absolwentów studiów z kosmetologii I lub II stopnia, które wybierały specjalizację z podologii lub kończące studia podyplomowe z podologii ? Czy mogą nazywać się podologami ? Czy muszą zdać egzamin państwowy, aby uzyskać uprawnienia zawodowe?

W przypadku kształcenia na wyższym poziomie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż w przypadku osób kończących policealną szkołę medyczną. Tu nie obowiązuje egzamin państwowy, tak jak w przypadku kształcenia dwuletniego. Kształcenie na poziomie wyższym kieruje się innymi prawami. To uczelnia wystawia uprawniania zawodowe, na podstawie realizowanego programu w trakcie trawnika studiów. W tym przypadku wybrana specjalizacja określa uprawnienia. Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe można odczytać w suplemencie dołączonym do dyplomu, wydanym przez Rektora uczelni po obronie pracy dyplomowej, licencjackiej czy magisterskiej. Jeśli uczelnie nie dopisała w dyplomie takich uprawnień należy złożyć stosowne pismo do dziekanatu w celu wydania zaświadczenia o uprawnieniach. Każda uczelnia wystawia inne uprawnienia zawodowe w zależności od swoich uprawnień.

Posłużę się swoim przykładem. Ukończyłam WSZKIPZ w Warszawie na kierunku Kosmetologia ze specjalizacją Podologia i w uprawnieniach mam napisane iż:

"Absolwentka WSZKIPZ kończąc kierunek Kosmetologia ze specjalizacją Podologia uzyskała jako podolog kompetencje do przeprowadzania zabiegów u osób chorych, z grupy ryzyka – cukrzycy, osób z rozrzedzonej krwi oraz problemami zdrowotnymi układu krwionośnego czy nerwowego z chorobami układu autoimmunologicznymi, chorobami reumatycznymi, po operacjach i innych potrzebujących specjalistycznych zabiegów podologicznych. Absolwentka została merytorycznie i praktycznie przygotowana do samodzielnego prowadzenia praktyki w zawodzie podologa."

Moja koleżanka, która kończyła inną uczelnię na kierunku kosmetologi ze specjalizacją podologii, uzyskała inne uprawnienia zawodowe od moich.

W przypadku osób kończących dwuletnią policealną szkołę z podologii sytuacja wygląda inaczej niż w przypadku kształcenia na poziomie wyższym, ponieważ, aby uzyskać kwalifikacje w zawodzie muszą one zdać egzamin państwowy przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.

Osoby mające uprawnienia będą miały większą wiedzę, umiejętności i większe szanse wśród pracodawców na zdobycie intratnej pracy. Pracodawcy będą chętniej wybierać osoby z dyplomem, tytułem, specjalizacją podologa, niż po odbytym kursie czy szkoleniu. Dlatego warto kształcić się na tych kierunkach, poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności mimo braku regulacji zawodowych.

Osoby, które nie mają powyżej wymienionego wykształcenia, mogą podnieść swoje kompetencje i świadczyć usługi podologiczne w ramach swojej działalności.

  • Osoby, które ukończyły liceum (zdały maturę lub nie) mają możliwość ukończenia 2 letniej policealnej szkoły podologii w formie dziennej lub stacjonarnej np. https://pwsm.edu.pl/. Nauka kończy się egzaminem kwalifikacyjnym przed Centralną Komisją Egzaminacyjną.
  • Można kształcić się na wyższych uczelniach wybierając specjalizację podolog.
  • Osoby, które od wielu lat pracują w zawodzie podologa, mogą samodzielnie zgłosić się do OKEa, by po przejściu pozytwnej weryfikacji zdać egzamin państwowy przed Centralną komisją Egzaminacyjną.

Umów się na video konsultację z podologiem!

>
Success message!
Warning message!
Error message!